Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ویدیو کانال دکترفرهود @drfarhoud

#کوروش_بزرگ پدر #ایران

بنیان #حقوق_بشر کجا گذاشته شد؟
۵۰۰ پیش از میلاد/۲۵۰۰ سال پیش؛ #منشور_کوروش

کتاب #سایروپدیا(کوروشنامه) از #گزنفون شاگرد سقراط، درباره کوروش

خوانش منشور #پارسوماش، باصدای هنرمند #هوشنگ_بختیاری

بگذارید هرکسی به آیین خویش باشد
#زنان را گرامی بدارید
#فرودستان را دریابید
هرکسی به زبان قبیله خود سخن بگوید

آدمی تنها در مقام خویش، به منزلت می رسد
گسستن زنجیرها آرزوی من است
رهایی بردگان و منزلت بزرگان آرزوی من است

شکوه شب و حرمت خورشید را گرامی می دارم
پس تا هست، شبهایتان به شادی و روزهایتان رازدار رهایی باد
این فرمان من است
این وصیت من است

او که آدمی را از ماوای خویش براند، خود نیز از خواب خوش رانده خواهد شد

تا هست، هوادار دانایی و تندرستی باشید
من چنین پنداشته، چنین گفته و چنین خواسته ام

فرمانروایی که همدل مردمان خویش نباشد؛ سیه روزتر از همیشه سرنگون خواهدشد

پس از قول من بگویید، به جباران این جهان بگویید که از ظلمت خویش، حتا پلاس پاره ای به گور نخواهید برد

هشدارتان می دهم!
او که به کشتن #آزادی بیاید، هرگز از هوای #اهورا بزرگ نخواهد شد

@LoversofIRAN