Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
سخنان شنیدنی کِوان هریس، استاد جامعه شناسی دانشگاهUCLA

#کوان_هریس پنج سال در ایران پژوهش میدانی و پیمایش کرد.
او به پرسشی درباره مفاهیم #قومی در ذهن ایرانیان پاسخ می دهد.
برپایه پژوهش او، بسیاری از مردم در ایران حتی نمی دانند #قومیت یعنی چه!
ایران، #سوریه و #لبنان و #ترکیه نیست


⬅️کانال عاشقان ایران:
این همان تجربه نابی است که دریافتی همسان از ایرانی بودن را به ایرانیان درون و بیرون از ایران، می دهد. ما در کل گستره ایران، خود را همانند و از یک هویت یعنی #ایرانی می دانیم چون همانندی هایمان فراوان است و تفاوت هایمان اندک

بسیار مهم است که ایرانیان نگران و میهن دوست، به یاد آورند که تقریبا تا پیش از پایان دهه ۸۰خورشیدی در این کشور، واژه #اقوام و #قوم و #قومیت، اینچنین به ادبیات سیاسی ما نیامده بود! ما مردم عادی هم اصلا درباره این واژه ها نشنیده بودیم، چون خود را با وجود اندک تفاوت ها، در یک پیوستار می دیدیم

اما چه شد که در ۱۰ سال گذشته، نوای نحس #قومگرایی در تریبون های مختلف ساز شد؟
از روزنامه و #مجلس تا فضای مجازی و...
آیا اینها تکه های پازل آشوب داخلی در ایران هستند؟

#هویت_ایرانی
#همبستگی_ملی
@LoversofIRAN