این زندگی بیمارستانی است٬
که در آن هر بیماری اسیر آرزوی عوض کردن تخت‌هاست...
این یکی می‌خواهد رو‌به‌روی بخاری رنج بکشد،
و آن یکی گمان می‌برد سلامتی‌اش را کنار پنجره باز می‌یابد!
همیشه به نظرم می‌رسد هر جایی که نیستم
همان‌جا احساس راحتی خواهم کرد،
و این پرسش جابجا شدن همانی است،
که بی‌وقفه با جانم در میان می‌نهم...

(شارل بودلر)

کانال عبارات روزانه (جامعه‌شناسی سیاسی)
@PoliticalSocio