گفت: هر کس حتی وارسته‌ترین آدم‌ها، اندوه پنهانی و عذاب ویژه خودش را دارد. زندگی تقلای دائمی است و تقلا یعنی رنج و عذاب. این رنج کشیدن است که به ما شکل و شخصیت می‌بخشد...
- برای چه؟ برای کدام هدف؟
- برای اینکه صلیب زندگی را آسانتر به دوش بکشیم.
- چه تصویر مفلوکی. به این می‌ماند که آدم خودش را برای جنگ و جدلی آماده کند که پیشاپیش، از شکست خودش خبر دارد.

از کتاب شیطان در بهشت، هنری میلر.
کانال عبارات روزانه: جامعه‌شناسی سیاسی
@PoliticalSocio