Forwarded from رمان‌خوان
توسعهٔ سرمایه‌داری تنها در توسعه اقتصادی اولیه (و نخستین دموکراتیک‌سازی) به سود توسعه دموکراسی بوده، در حالی که در نمونه‌های اخیر (به ویژه موارد حاشیه‌ای) شانس برپایی حاکمیت اتوکراسی (استبدادی) را افزایش داده است (صفحهٔ ۲۱۸).

هر چقدر یک نظام سیاسی فرصت‌های بیشتری را براي جنبش‌های اجتماعی فراهم نمايد، این جنبش‌ها، میانه‌روانه‌ و تک-موضوعی‌تر بوده و ساختار بازتری خواهند داشت (صفحهٔ ۲۳۱).

تصویری از دموکراسی به مثابه بازار، به شکل مخربی، افراد را درست در زمانی که به تعهد جمعی نیاز است، به سوی خودخواهی سوق می‌دهد (صفحهٔ ۳۲۳).

🖋 #دوناتلا_دلاپرتا.
📚 می‌توان دموكراسی را نجات داد؟ ترجمهٔ سعید کشاورزی و علی روحانی. چاپ اول. تهران: نشرثالث.
کانال: رمان‌خوان.
@romamkhan