تز کارل پولانی:
هزینه‌های اجتماعیِ بازارِ کاملاً خودتنظیم‌گر چنان سنگین است که چنین نظامی را هرگز نمی‌توان به‌تمامی تحقق بخشید و تلاش برای تحقق‌بخشی‌اش به همین دلیل آرمانشهرگرایانه است.

دِوین، دگرگونی بزرگ، پولانی، شیرازه: مالجو، ۴.