Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#ترس
ازچی میترسی؟
بعضی ترس های ما ، مانع ما و برخی راهگشایند......
زمان محدوی داریم، مبادا ترس ما ،ما را محدودتر کند.
@fannebayan