Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
در این فیلم آموزشی با جزئیات غضروفهای حنجره و مکانیزم تولید صوت آشنا میشوید.
کانال صوت شناسی و صداسازی
@fannebayan