Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
خورشید ۴.۶ میلیارد ساله هست.

جرم خورشید ۳۳۳۰۶۰ برابر جرم زمین است.

دمای سطحش ۵۵۰۰ درجه سانتی گراد است.

دمای هسته اش ۱۵ میلیون درجه سانتی گراد است.

یک میلیون کره زمین داخل خورشید جا می شود.

خورشید با سرعت 220 کیلومتر بر ثانیه در فضا در حرکت است.

خورشید نیز به دور خودش می چرخد. ۲۵ روز طول می کشد تا خورشید در استوایش چرخشش را یکبار کامل کند. این وضعیت چرخش در سمت قطب‌های شمال و جنوب خورشید ۳۵ روز طول می کشد.

شعله های خورشیدی می توانند اندازه‌ای تا 30 برابر عرض زمین داشته باشند.

خورشید، به تنهایی ۹۹.۸۶ درصد از جرم کل منظومه شمسی را به خود اختصاص داده است. البته نیازی به گفتنش نیست، حقیقتاً غول آساست. اما در مقابل برخی ستارگان، بسیار بسیار کوچک محسوب می شود.
Video: SDO
Music: 12 O’clock - Vangelis

╭───┅═ঊঈ🌎ঊঈ═┅───╮
🆔 @keyhan_n1
╭───┅═ঊঈ🌗 ঊঈ═┅───╮